Regulamin konkursu

REGULAMIN MINI KONKURSU „CZYSTA I PACHNĄCA 2”

 1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem mini konkursu jest agencja reklamowa NEXT Agnieszka Lancmańska-Wnuk z siedzibą przy ul. Błękitnej 85, 04-663, a fundatorem nagród jest SC JOHNSON ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

1.2 Konkurs rozpoczyna się dnia 26 lipca 2020 roku i trwa do godziny 23:59 dnia 05 sierpnia 2020 roku.
1.3 Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 06 sierpnia 2020 roku na Blogu i INSTAGRAMIE Twoje DIY.

 

 1. Zasady konkursu

2.1 Udział w mini Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
2.2 Zadaniem Uczestników Konkursu jest opublikowanie ciekawego / zabawnego zdjęcia łazienki podczas sprzątania z wykorzystaniem produktów DUCK i GLADE z wykorzystaniem oznaczenia #lazienkaduckiglade

2.3 Pod uwagę będą brane tylko zdjęcia  zamieszczone na INSTAGRAMIE Uczestnika z hasztagiem #lazienkaduckiglade, przy zastrzeżeniu, że konto Uczestnika na INSTAGRAMIE musi być kontem publicznym (nie prywatnym).
2.4 Wybrane zostaną 3 najciekawsze zdjęcia, a ich autorzy zostaną Zwycięzcami konkursu, o wyborze Zwycięzców decydować będzie TWOJE DIY wraz z fundatorem Nagród
2.5 Zwycięzcy zostaną ogłoszoni na Blogu pod postem konkursowym oraz Instagramie,  jak również Zwycięzcy otrzymają wiadomość potwierdzającą wygraną wysłaną z adresu biuro@nextadv.pl z prośbą o podanie adresu do wysyłki nagrody.
2.6 Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych odpowiedzieć na otrzymaną wiadomość i przesłać dane teleadresowe.
2.7 Jeżeli Zwycięzca nie odpowie we wskazanym powyżej terminie na wiadomość e-mail od Organizatora Nagroda pozostaje w dyspozycji Sponsora.
2.8 Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
2.9 Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu.

 

 1. Nagrody

3.1 Nagrodami w Konkursie są 3 bezdotykowe dyspensery OTTO, o wartości 200 PLN każdy. Autorzy wybranych zdjęć otrzymają nagrodę w postaci 1 bezdotykowego dyspensera.

 1. Prawa Autorskie i inne

4.1 Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do opublikowanej odpowiedzi lub zdjęcia oraz że nie narusza ona praw osób trzecich.
4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.
4.3 W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w Konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres biuro@nextadv.pl

4.4 W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.

 

 1. Postanowienia końcowe

5.1 Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane na adres e-mail biuro@nextadv.pl w terminie do 3 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
5.2 Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu w terminie do 10 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wiadomość zwrotną przesłaną pocztą elektroniczną.
5.3 Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureata i wydania nagrody.
5.4 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Ponadto informujemy, że:
1. Administratorami danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy konkursu jest NEXT Agnieszka Lancmańska-Wnuk. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) pseudonim, b) adres e-mail, c) w przypadku zwycięzców: także imię i nazwisko, adres zamieszkania i telefon
5. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail: biuro@nextadv.pl
6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym
pod adresem e-mail biuro@nextadv.pl

 1. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
  8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego pseudonimu w celu informowania o wynikach konkursu.
  9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu są przetwarzane w sposób
  zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane profilowaniu.
  10. Dane zwycięzcy nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane (będą usuwane po przekazaniu ich do sponsora nagrody).

 

Simple Share Buttons