Regulamin konkursu “Tworzymy atmosferę”

Regulamin Konkursu „Tworzymy atmosferę” na Twoje DIY 

z dnia 16.10.2015 r.

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Tworzymy atmosferę” (dalej „Konkurs”) jest firma Profile sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mickiewicza 40, 01-650 Warszawa (dalej „Organizator”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin”).
 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540).
 1. Konkurs przeprowadzony zostanie za pośrednictwem serwisu www.twojediy.pl
 2. Konkurs odbędzie się pomiędzy 16.10 a 25.10.2015. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 26.10.2015.

 

2. Warunki udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które mają ukończone 18 lat.
 2. Przystąpienie do konkursu i udzielenie odpowiedzi jest równoznaczne z udziałem w Konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w ust. 1 – 4 niniejszego paragrafu, w szczególności wymogów formalnych uczestnictwa. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz podmioty współpracujące na innej podstawie niż stosunek pracy.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

3. Zasady i przebieg Konkursu

 1. Uczestnik może wziąć udział w konkursie jeden raz w trakcie określonego w §1 Regulaminu czasu trwania Konkursu.
 2. Udzielenie odpowiedzi w konkursie jest równoznaczne ze zgłoszeniem do Konkursu.
 3. Konkurs będzie odbywał się na poniższych zasadach:
 4. a) Uczestnik ma za zadanie przesłać zdjęcie na zadanie umieszczone w serwisie www.twojediy.pl,
 5. b) O wygranej decyduje poziom kreatywności odpowiedzi oceniony według właściciela bloga WWW.twojediy.pl;
 6. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników.
 7. Zwycięzcy muszą w ciągu 7 dni podać dane do przesyłki na email: kasiadiy@gmail.com

 

4. Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są 1 miejsce – Bosch Wyrzynarka PST 900 PEL 620 W, 2 miejsce – Bosch Szlifierka kątowa PWS 850-125, 3 miejsce – Bosch Wkrętarka IXO IV akumulatorowa 3,6 V, które zapewnia Organizator.
 2. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie nagrody w formie ekwiwalentu pieniężnego. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

 

5. Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, siły wyższe mające wpływ na realizację Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

 

6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w serwisie www.twojediy.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
 3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
 4. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Niezastosowanie się do powyższego Regulaminu skutkuje usunięciem z Konkursu.
Simple Share Buttons